OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HAMAK-TUR

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem), a Hamak-tur (zwanym dalej Organizatorem) następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie www.hamak-tur.pl przez Organizatora.

2. W trakcie dokonywania rezerwacji Uczestnik:
a) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Hamak-Tur;
b) zostaje zapoznany z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Krajowych i Zagranicznych Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce,
c) otrzymuje Standardowy Formularz informacyjny;
d) otrzymuje informację dotyczącą głównych właściwości rezerwowanej usługi turystycznej;

3. Dokumenty wymienione w pkt 1.2 a)- d) stanowią integralną część umowy zawieranej z Uczestnikiem.

4. Kliknięcie przez Uczestnika ikony „rezerwuję” jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu usług oferowanych przez Organizatora na warunkach podanych w dokumentach, o których mowa w pkt. I.2 lit. a)-d) OWU.

5. Organizator po otrzymaniu rezerwacji niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdza przyjęcie rezerwacji i przesyła potwierdzenie zawarcia umowy o usługę turystyczną.

6. Brak potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez Organizatora jest równoznaczne z nie dojściem umowy do skutku.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień lub o ile nie stanowi o tym inaczej system wpłat w katalogu lub na stronie www.hamak-tur.pl winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

2. Miejscem wpłaty jest ustalony rachunek bankowy Organizatora, jego siedziba Organizatora oraz oddział.

3. W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez uczestnika, na rzecz Organizatora, pełnej wpłaty z tytułu umowy, Organizator ma prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia uczestnika kosztami związanymi z rozwiązania umowy.

4. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje uczestnikowi wraz z informacją o obciążeniu.

5. Organizator nie przedstawia szczegółowej kalkulacji imprezy, określa cenę imprezy skalkulowaną na 1 uczestnika.

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnika o treści zmian. Uczestnik, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana.

2. Organizator zastrzega możliwość podwyższenia ceny usługi w przypadku wzrostu ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa i innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej;

3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

4. Obowiązek udokumentowania wzrostu kosztów o których mowa w pkt 2 obciąża Organizatora.

5. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia przy użyciu trwałego nośnika Uczestnika o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny.

6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat.

7. W przypadku obniżenia opłat wskazanych w pkt 2, po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny usługi o kwotę obniżki.

8. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszystkich wymaganiach specjalnych. Stanowią one integralną część Umowy wyłącznie po zaakceptowaniu przez Organizatora.

2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Karta kwalifikacyjna” (nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych).

3. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez niego wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.

4. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich ustawowy przedstawiciel Uczestnika ponosi wszelkie koszty wynikłe z powodu zatajenia informacji o stanie zdrowia Uczestnika, które spowodowały konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Organizator nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik w skutek decyzji organów kontroli granicznej począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego nie dotrze do miejsca pobytu.

6. Uczestnika imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu imprezy turystycznej (kolonii, obozu, zimowiska-nie dotyczy imprez turystycznych dla dorosłych) oraz regulaminu pobytu lub zakwaterowania w czasie imprezy turystycznej.

7. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu oraz zatajenie informacji o jego stanie zdrowia może spowodować zastosowanie przez kierownika kolonii, obozu, zimowiska sankcji w postaci wydalenia z kolonii, obozu, zimowiska.

8. W przypadku wydalenia Uczestnika z kolonii, obozu, zimowiska ustawowy opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać go z kolonii, obozu, zimowiska w ciągu 24 godzin na koszt własny bez możliwości zwrotu finansowego za niewykorzystane świadczenia.

9. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie imprezy turystycznej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) Działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;

b) Działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

c) Siłą wyższą;

2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach opisanych w pkt. a) -c) , nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi,

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Uczestnika małoletniego powstałe w czasie pozostawania przez Uczestnika małoletniego pod opieką kadry Organizatora.

4. Rodzice/Opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika małoletniego, jak również za wszelkie szkody wyrządzone Uczestnikowi małoletniemu oraz szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego osobom trzecim podczas trwania imprezy organizowanej przez Organizatora:

a) po przyprowadzeniu Uczestnika małoletniego – do momentu przejęcia nad nim opieki przez kadrę Organizatora,

b) przy odbieraniu Uczestnika małoletniego – po przekazaniu przez kadrę Organizatora opieki nad Uczestnikiem małoletnim Rodzicom/Opiekunom lub osobom upoważnionym przez Rodziców/Opiekunów do przejęcia opieki,

5. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 5, polega w szczególności na udzieleniu:

a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

b) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych,

7. Organizator turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 6, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki.

VI. UBEZPIECZENIE.

1. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w zakresie imprez zagranicznych także kosztów leczenia za granicą, na warunkach i zasadach obowiązujących u ubezpieczyciela.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje bagaży i rzeczy osobistych Uczestników oraz zakup antybiotyków i leków specjalistycznych.

3. Przed zawarciem umowy Organizator umożliwia Uczestnikom zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a Uczestnik wyraża zgodę na finasowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.

4. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział imprezie turystycznej.

5. W zakresie zawartej umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu RODO jest Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

6. Administrator danych osobowych nie przewiduje ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem:

a) osoby, której dane dotyczą

b) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,

c) przedstawiciela administratora,

d) podmiotu przetwarzającego na zlecenie,

e) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w
związku z prowadzonym postępowaniem.

7. Dane osobowe przekazane Ubezpieczycielowi nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Stronami. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych na cele realizacji umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy o kontakt z biurem Hamak-tur.

VII. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ.

1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 7.1., będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika uczestniczącego w imprezie turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY.

1. Uczestnik może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.

2. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora.

3. Organizator informuje, iż Klient ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oferowanego przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce, gdzie dodatkowa opłata wynosi 2,85% ceny imprezy turystycznej. Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest wyłącznie do terminu wpłaty 1 raty.

4. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus (klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 8 osobach.

5. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a) do 90 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 30% ceny,

b) do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 60% ceny,

c) do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny.
chyba, że Organizator sprzeda miejsce Uczestnika na rzecz innej osoby.

6. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty dotyczą również Podróżni, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 70% sprzedanych miejsc lub inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy o rozwiązaniu umowy w terminie:
– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni

b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

9. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.

10. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.

IX. REKLAMACJE. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie. Reklamacje należy wysyłać na adres : Hamak-Tur ul. Wrzeciono 6 lok 147, 01-961 Warszawa

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową.

3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.

4. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

5. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

6. Jeżeli impreza obejmuje transport Uczestników, Organizator zapewnia powrót Uczestnika równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami.

7. Pilot, kierownik oraz rezydent nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.

8. W razie wyrządzenia przez Uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

10. Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Organizator informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Warszawa, ul. Sienkiewicza 3, II piętro pok. 215, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl). Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.Uczestnik jest uprawniony do złożenia skarg i za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Organizatora (online).

12. Uczestnik może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

X. GWARANCJA.

1. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Europaische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działające przez Oddział w Polsce na wypadek niewypłacalności.

2. Organizator oświadcza, że odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

3. Uczestnicy w odpowiednich przypadkach zgłaszają się do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych o których mowa w pkt 1 lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 email: dkpit@mazovia.pl, numerem telefonu).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem podawanych przez Uczestnika danych osobowych jest MAREK WOŁKOWYCKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAREK WOŁKOWYCKI HAMAK-TUR z siedzibą przy ul. Wrzeciono 6, lok. 147 01-961 Warszawa posługującym się numerem NIP 5431381587, REGON 050849699.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail – biuro@hamak-tur.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

4. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO;

c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f) w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

a) przez czas trwania umowy,

b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich
przetwarzanie

c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

d) do momentu wycofania zgody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

7. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Siedzibę Sądu do rozpoznania sporów pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.